Regulamin - Brander

Regulamin

Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejszy regulamin określają zasady korzystania z serwisu internetowego brander24.com prowadzonego przez Incom Spółkę z.o.o z siedzibą w Gdyni, ul. Inżynierska 78A, 81-512 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594173, numerem NIP: 5862302569, REGON: 363328305 o kapitale zakładowym 55 000 PLN zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Usługodawcą.

 2. DEFINICJE

  Ilekroć w tekście niniejszego regulaminu jest mowa o:

  • Serwisie – rozumie się przez to serwis Financer dostępny pod adresem www.kalkulatorfinancer.pl, jego treść oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego Serwisu.
  • Administratorze serwisu – rozumie się przez to Usługodawcę lub inny podmiot któremu Usługodawca powierzy administrowanie Serwisu.
  • Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu i Usług w sposób przewidziany w Regulaminie.
  • Koncie użytkownika – rozumie się przez to prowadzony przez Administratora Serwisu zbiór zasobów dostępny dla Użytkownika pod unikalną nawą (loginem). Zbiór ten obejmuje udostępnione dobrowolnie przez Użytkownika dane osobowe oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. Konto użytkownika służy do realizacji Usług przez Usługodawcę i korzystaniu z nich przez Użytkownika. Z racji na zakres usług świadczonych przez Usługodawcę korzystanie z poszczególnych usług może być uzależnione od posiadania przez Użytkownika Konta użytkownika.
  • Profilu użytkownika – rozumie się przez to zbiór zasobów dostępny Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik administruje danymi przekazanymi Administratorowi.
  • Subskrypcji – rozumie się przez odpłatne udzielenie przez Usługodawcę uprawnień do korzystania z poszczególnych Usług wybranych w ramach funkcjonowania Serwisu przez Użytkownika.
  • Usługach – rozumie się przez to usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, określone w postanowieniach Regulaminu.
  • Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin.
  • Formularzu rejestracyjnym – rozumie się przez to formularz za pośrednictwem którego Użytkownik przekazuje Administratorowi serwisu dane (w tym dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póz. zm.)) niezbędne do utworzenia Konta użytkownika i korzystania z Usług.
 3. KORZYSTANIE Z SERWISU I USŁUG – POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Usługi świadczone przez Serwis polegają na udostępnieniu drogą elektroniczną całości lub części jego zasobów.
  2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania Serwisu oraz Usług zgodnie ich przeznaczeniem, obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu oraz w poszanowaniu własności intelektualnej Usługodawcy. W szczególności należy przez to rozumieć:
   1. Zaniechanie jakichkolwiek działań zmierzających do utrudnienia lub zakłócenia działania Serwisu lub uniemożliwiających korzystania z Usług przez innych Użytkowników
   2. Zaniechanie działań zmierzających do narażenie Usługodawcy na straty finansowe, w szczególności udostepnienia płatnych zasobów serwisu osobom trzecim.
   3. Przestrzegania praw autorskich oraz praw pokrewnych Usługodawcy.
   4. Korzystania z serwisu w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników.
  3. Jakiekolwiek inne korzystanie z zasobów Serwisu oraz ze świadczonych Usług nie objęte postanowieniami Regulaminu wymaga odrębnej pisemnej zgody Usługodawcy oraz zawarcia w tym zakresie odpowiedniej umowy w formie pisemnej pod rygorem pociągnięcia do odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa podmiotowego oraz bezprawnego korzystania.
  4. Usługodawca może zaprzestać świadczenia Usług oraz usunąć Konto użytkownika w przypadku korzystania z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku zaprzestania świadczenia usług z winy Użytkownika opłata za Subskrypcje nie zostanie zwrócona.
  5. Dostęp do płatnych zasobów serwisu udzielany jest po przez Subskrypcję.
  6. W części w jakiej dostęp do Serwisu nie wymaga utworzenia Konta użytkownika korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne.
  7. W części w jakiej dostęp do Serwisu wymaga utworzenia Konta użytkownika korzystanie z usług świadczonych przez za pośrednictwem Serwisu jest płatny, chyba że co innego wynika z postanowień Regulaminu lub treści oferty zawartej w Serwisie.
  8. W celu korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik powinien spełnić następujące minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
   1. Dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet.
   2. Posiadanie jednej z przeglądarek internetowych w podanej lub nowszej wersji:
    • Internet Explorer w wersji 10 z włączoną obsługą JavaScript.
    • Chrome w wersji 49 z włączoną obsługą JavaScript.
    • Firefox w wersji 43 z włączoną obsługą JavaScript.
    • Microsoft Edge w wersji 13 lub nowzej z włączoną obsługą JavaScript.
    • Opera w wersji 36 z włączoną obsługą JavaScript.
    • Safari w wersji 4 z włączoną obsługą JavaScript.
   3. W razie korzystanie z płatnych zasobów Serwisu posiadanie indywidulnego konta poczty e-mail oraz Konta użytkownika.
   4. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z zasobów Serwisu i świadczonych Usług jak również za utratę danych wynikła z awarii sprzętu lub innych zdarzeń losowych niezależnych od Administratora serwisu.
  9. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z zasobów Serwisu i świadczonych Usług jak również za utratę danych wynikła z awarii sprzętu lub innych zdarzeń losowych niezależnych od Administratora serwisu.
 4. DANE OSOBOWE

  1. Administrator serwisu posiada bazę danych zgłoszoną do GIODO i zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych.
  2. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników w szczególności w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę i ich prawidłowego wykonania, w szczególności w celu zawarcia oraz realizacji umowy o świadczenie danej Usługi, realizacji zamówień, rozliczenia i rozpatrzenia reklamacji.
  3. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póz.zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z póz.zm).
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w rozumieniu art. 8 pkt 1 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z póz.zm).
  2. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego.
  3. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu informując uprzednio Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną. Brak zgłoszenia zastrzeżeń przez Użytkownika w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości uważa się za akceptacje zmian. Zastrzeżeń należy dokonywać na adres podany w informacji o zmianie Regulaminu.
  4. Brak akceptacji przez Użytkownika zmian wprowadzonych do regulaminu jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zawartej miedzy Usługodawcą a Użytkownikiem oraz wiąże się z usunięciem Konta użytkownika w Serwisie. Użytkownik ponosi koszt świadczonych usług proporcjonalnie do okresu który odpowiedna rzeczywistemu świadczeniu usługi przez Usługodawcę. Nadpłacona kwota zostanie Użytkownikowi zwrócona na konto bankowe lub w inny dogodny sposób w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.
  5. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Regulaminu oraz umów zawartych na jego podstawie jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
  7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.